Економско-трговинска школа већ годинама ради и са ванредним ученицима.

Школа врши упис ванредних ученика ради стицања стручне оспособљености, преквалификације и доквалификације за следеће образовне профиле:

1. За трогодишње занимање:

  • ТРГОВАЦ

2. За четворогодишње занимање:

  • ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
  • ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Приликом уписа, ванредни ученик прилаже: диплому о последњем стеченом образовању, сведочанства и извод из матичне књиге рођених.

Ванредни ученик плаћа школарину  и цену испита у висини коју утврђује Школски одбор Школе уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Рокови за полагање испита, као и матурских и завршних испита ванредних ученика утврђује се Годишњим планом рада школе за сваку школску годину, а испити се могу полагати у:

  • новембарском року,
  • јануарском року,
  • априлском року,
  • јунском року и
  • августовском року.

Листа предмета за полагање је исти као и за редовне ученике одговарајућих профила и могу се видети овде.