Четворогодишњи образовни профил. Профил kоји ученицима даје општеобразовна и стручна знања из области економије применљива у пракси. Широко осмишљен традиционални профил који ученике оспособљава за обављање сложених послова и радних задатака на организацији рада при вођењу свих врста књиговодствених и комерцијалних послова.

Економски техничари проучавају трошкове и учинке производње, потражње и потрошње роба и услуга. Своја сазнања притом темеље на проучавању економских појава и процеса. Својим стручним квалификацијама економски техничари треба да одговоре захтевима и потребама послова из области комерцијалних и статистичко-аналитичких послова, пословима и правним знањима из области кореспонденције, предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија, статистике, економске математике, самосталног обављања банкарских послова и попуњавања разних образаца и табела. Ученици се оспособљавају и обучавају за тимски рад, сарадњу, креативност, самокритичност и способност решавања проблема.

Download (PDF, 253KB)