Ученички парламент омогућава ученицима да имају активну улогу у животу и раду школе.

Ученички парламент наше школе чине по два представника свих одељења.  Парламент се бира сваке школске године и има председника. Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада школе и садржи активности за побољшање квалитета живота ђака у школи, хуманитарне акције и активности на каријерном вођењу ученика. Рад се одвија перманентно,  у складу са  Законом о основама система образовања и васпитања и о томе се воде записници.  Ученички парламент на крају сваке школске године доставља извештај о свом раду коју чини саставни део годишњег извештаја о раду школе.

Најважнија улога Ученичког парламента у нашој школи је да покаже размевање  и прихвати учешће  у активностима везаним за живот и рад школе, које ће допринети свестраном развоју личности ученика (пружи што више могућности за њихов лични развој), као и побољшања атмосфере у школи и помоћи ученицима  да јасно дефинишу своје потребе и проналазе начине за њихово остварење.

Руководство Учениког парламента за школску 2015/16. год. чине:

Председник парламента Наташа Новковић, К45

Заменик председника Јелена Јанковић, К45

Записничар Лазар Јањић, ТТ24