Четворогодишњи огледни образовни профил који се у нашем образовном систему спроводи од 2004. године. Наставни програм у овом профилу заснован је првенствено на предметима из области рачуноводства и књиговодства (рачуноводство, финансијско пословање, ревизија и контрола), али су предвиђени и предмети у којима се стичу и неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа, као и знање енглеског језика, рада на рачунару и друго.

Практичне вештине потребне за обављање финансијско-рачуноводствених послова ученици стичу у виртуелним предузећима чији рад је заснован на обављању платног промета, спровођењу свих облика књиговодствених евиденција, праћењу и контроли пословања предузећа, састављању извештаја и калкулација. По завршетку школовања финансијски администратори знаће да поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства, рачуноводствена правила, процедуре и технике, попуњавају и врше контролу књиговодствене документације, обављају послове обрачуна пореза и доприноса, архивирају документа, презентују информације…

Download (PDF, 258KB)