Посао школског психолога је да својим стручним знањем и активностима унапређује образовни и васпитни рад у школи, пружа стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима и доприноси хуманизацији свих облика образовно-васпитног рада и школске средине. Индивидуално и групно ради с ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање рационалних метода учења , коришћења литературе и оспособљавању ученика за самообразовање у складу са њиховим когнитивним, конативним и емоционално-социјалним карактеристикама.

Школски психолог посебно ради на стварању оптималних услова за лични и професионални развој ученика и унапређивању њиховог менталног здравља (превентивни рад) и у том смилу ширењу и обогаћивању знања из психологије и менталне хигијене код наставника, ученика, родитеља. Обавља психолошко саветовање с ученицима, родитељима и наставницима, доприноси стварању позитивних интерперсоналних односа међу ученицима и ученицима и наставницима.