Посао школског психолога је да својим стручним знањем и активностима унапређује образовни и васпитни рад у школи, пружа стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима и доприноси хуманизацији свих облика образовно-васпитног рада и школске средине. Индивидуално и групно ради с ученицима на њиховом оспособљавању за усвајање рационалних метода учења , коришћења литературе и оспособљавању ученика за самообразовање у складу са њиховим когнитивним, конативним и емоционално-социјалним карактеристикама. Такође, школски психолог пружа помоћ у учењу и у овим ванредним стањима. Више о питањима који се тичу психолога, можете погледати на https://ucenjeucenja.wordpress.com/about/.